Home – Norsk Bokmål

Kort info

Prosjektet DIONE tar for seg to problemstillinger som står på dagsorden i dagens situasjon med koronabetinget lavmobilitet og internasjonalt samarbeid: Digitalisering av universitetsundervisningen og utvikling av alternative internasjonaliseringsformater. I et nøtteskall utvikler vi kortsiktige virtuelle undervisningssamarbeidsformater med sikte på å tilegne oss et bredt spekter av digitale kompetanser.

Kjører for øyeblikket

Ferdigstilling av plattformen
Avslutte prosjektet
Skrive prosjektrapporten

Bakgrunn

Digitaliseringen av undervisningen sammen med kvalitetskravene til akademisk utdanning gir store utfordringer for den enkelte lærer. Spesielt innen humaniora er utvalget av tilgjengelig digitalt undervisningsinnhold svært begrenset. På samme måte er internasjonalisering av undervisningen og den europeiske integrasjonen gjennom studentutveksling en stor oppgave for universitetene. Mobilitetsratene skal økes, spesielt i sammenheng med utdanningsnettverk som de europeiske universitetene, men begrensninger pålegges av pandemien på mellomlang sikt og nødvendige reaksjoner på klimakrisen på lang sikt.

Vil du ikke gå glipp av noen nyheter?

Vår idé

Vi vil:

  • Lag åpent pedagogisk innhold som tar for seg utvalgte emner og spesifikk digital kompetanse innen humaniora og deres kritiske evaluering
  • Utvikle et flerspråklig, flerkulturelt, inkluderende læringsmiljø med flere perspektiver
  • Aktivere og oppmuntre lærere til å bruke digitale undervisningsmetoder og til å produsere åpent materiale selv.
  • Utvikle et konsept som gjør at kursinnholdet kan brukes som en pivot for felles internasjonal virtuell undervisning innenfor rammen av korte studieprosjekter
  • Gi konsekvent produksjons- og kompetanseorientert åpent undervisningsinnhold for å styrke undervisningskvaliteten

Hva vi gjør

DIONE skal utvikle åpne undervisningssamarbeid i et internasjonalt og tverrfaglig nettverk innen humaniora. Disse vil ta for seg utvalgte temaer innen humaniora i kombinasjon med digitale forskningsmetoder. Videre er kritisk vurdering av digitale data og metoder et kjerneelement i emnene.

De utviklede mikrosamarbeidene vil tilbys i flere digitale formater og undervisningsformater. Dette øker anvendbarheten fra lærernes side og sikrer inkluderende tilgang. I tillegg inneholder mikrosamarbeidene enheter som er rettet mot den digitale kompetansen til lærerne selv. Mikrosamarbeidene tilbyr dermed viktige digitale, temaspesifikke og dermed konkrete, anvendelsesorienterte kompetanser på tre nivåer: digitale forskningsmetoder for elever, digital nøkkel- og undervisningskompetanse for lærere og kritisk digital kompetanse.

Mikrosamarbeidssettene vil være flerspråklige og inkludere eksempler på praksis eller anvendelse fra ulike europeiske kulturelle, språklige, politiske eller historiske kontekster som partnerne har forsket på.

DIONE tar opp spørsmålet om mobilitet med et innovativt element: De utviklede kursene vil bli brukt i et andre trinn for å muliggjøre mikrosamarbeid mellom lærerne ved de deltakende utdanningsinstitusjonene.

Mikrosamarbeid betyr at lærere ved to ulike universiteter bruker det flerspråklige innholdet og formatene til de åpne kursene for å gjøre studentene i stand til å samarbeide virtuelt med studentene ved partneruniversitetet under varigheten av disse kursene. Siden emnene er kortere læringsenheter, kan integrering i den løpende undervisningen oppnås fleksibelt.

Samarbeid mellom Beograd og HU Berlin om språklig minoritetspolitikk

5-ukers virtuelt samarbeid mellom studenter fra Oslo og UCLouvain om Construction Grammar-tilnærminger til morfologicontent_copyshare

Som vi jobber med

Vårt prosjekt er først og fremst rettet mot lærere. Gjennom vårt åpne pedagogiske innhold vil vi gjerne hjelpe deg med å planlegge undervisningen. Vi ønsker å støtte deg i å utvikle din egen digitale kompetanse med hensyn til utvalgte forskningsområder og i virtuell undervisning. Og vi vil gjerne støtte deg i å gi best mulig utdanning for elevene dine.

Vi ser også på oss selv som et pilotprosjekt for de europeiske universitetene som er i ferd med å vokse frem. Fire av konsortiets partnere er en del av Circle.U og vi er glade for å bringe våre ideer for sømløs internasjonalisering til dette nettverket.